بررسی نقش استراتژي هاي نوآوري بر توسعه ي پایدار عملکرد صنعت ساختمان ایران


بررسی نقش استراتژي هاي نوآوري بر توسعه ي پایدار عملکرد صنعت ساختمان ایران

چکیده

امروزه، نوآوري به عنوان عاملِ کلیدي موفقیت در محیطهاي پویا و رقابتی شناخته شده و یافتن صنعتی که در نوآوري مشغول نشده باشد، دشوار است. موفقیت نوآوري و کسب دستاوردهایی از جمله بهبود عملکرد به خودي خود میسر نبوده و در گرو بکارگیري استراتژیهاي نوآوري در صنایع و شرکتهاست. هدف این مقاله بررسی روابط میان استراتژي نوآوري و عملکرد می باشد.در این مقاله مدلی ساختاري مرتبط با مهمترین استراتژيهاي نوآوري که میتوانند بر عملکرد تأثیر بسزایی بگذارند، ایجادو سپس روابط بین استراتژيهاي نوآوري و بهبود عملکرد با مورد بررسی قرارگرفت. مطالعات میدانی در صنعت ساختمان ایران انجام گرفت و داده Amos استفاده از نرم افزار ها از 7 نهاد متولی صنعت با ابزار پرسشنامه گردآوري شد. یافته ها نشان داد، استراتژیهاي پیشرو، تحلیلی، آینده­نگر و تهاجمی بر بهبود عملکرد تأثیر معناداري دارند. نتایج مطالعه به سیاستگذاران و مدیران ارشد صنعت و شرکتها پیشنهاد میکند جهت دستیابی به رشد و توسعه، رشد تولید ناخالص داخلی، اول بودن نسبت به سایر صنایع،کاهش وابستگی وارداتی و صادرات خدمات فنی به سایر کشورهاي توسعهنیافته و در حالتوسعه و در نهایت تولید ثروت بایستی استراتژي پیشرو را که بیش از سایر استراتژيها منجر به بهبود عملکرد میشود، را در سراسر صنعت و شرکتها پیاده سازند.

برای دانلود کلیلک کنید

استفاده از مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

اشتراگ گذاری در شبکه های اجتماعی:

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *