_

 فعالیت های فوق برنامه سال 1386

_
  • گل گشت در منطقه دالانكوه- داران اردیبهشت86
  • صعود به قله دنا- سمیرم خرداد 86
  • صخره نوردي - کلاه قاضی خرداد86
  • شنا – استخر جی خرداد 86
  • گل گشت خانوادگي در مهرگرد سمیرم تیر 86
  • صعود به قلل نول سی سخت مرداد 86
  • گردهمائي خانوادگي اعضاي شركت رستوران آبشار مرداد 86
  • صعود به قله آرارات ترکیه شهریور 86
  • غواصي در آبهاي آزاد کیش آذر 86