_

 فعالیت های فوق برنامه سال 1387

_
  • ايرانگردي(رادكان)- استانقزوين فروردین87
  • بازدید از باغ گل ها شهریور87
  • ديدارازشهراستانبول-ترکیه آبان87
  • کنفرانس تعالی راهبری- بارچلوهتل-ترکیه آبان87
  • جلسه اثر بخشی - دفتر شرکت آبان 87
  • بازديد از پروژه هاي عمراني دوبي - امارات بهمن 87
  • جلسه پايان سال و تقدير از همكاران - دفتر شرک اسفند 87