_

 فعالیت های فوق برنامه سال 1389

_
  • کارگاه آموزشی مدیریت هزینه در پروژه های عمرانی- هتل آسمان خرداد89
  • فرود از دره چاکرود - لاهیجان تیر 89
  • کارگاه آموزشی مدیریت مستندسازی فنی در پروژه های عمرانی - دانشگاه اصفهان شهریور 89
  • سمینار مدیریت سود و بهره برداری - هتل آسمان مهر 89
  • سمینار هوش هیجانی- هتل آسمان آبان 89
  • سمینار رموز موفقیت در مدیریت پروژه ها - هتل آسمان آبان 89
  • سمینار سه قانون عملکرد- دفتر حفاظت آذر 89
  • صعود قله دره کله - حسن رباط دی 89
  • کارگاه آموزشی مدیریت دفتر فنی در پروژه های عمرانی - دانشگاه اصفهان بهمن 89
  • صعود قله دره غول - فریدان شهر بهمن 89