_

 فعالیت های فوق برنامه سال 1390

_
  • اسکی - پیست دیزین فروردین90
  • فرود از تنگ رغز - داراب اردیبهشت 90
  • وب کنفرانس مدیریت بازاریابی - اتاق بازرگانی خرداد 90
  • سمینار بازاریابی بین المللی - اتاق بازرگانی تیر 90
  • دره نوردی- سی سنگان تیر 90
  • صعود یخچال - مشکین شهر مرداد 90
  • جنگل پیمائی - گرگان آبان 90
  • جشن تأسیس شرکت - اصفهان آذر 90
  • سمینار روشهای انجام پروژه - دانشگاه اصفهان آذر 90