_

 فعالیت های فوق برنامه سال 1392

_
  • جلسه دید و بازدید عید - دفتر مرکزی فروردین 92
  • جلسه خلق آینده و شعار سازمانی 92 - دفتر مرکزی اردیبهشت 92
  • پیاده روی در حاشیه زاینده رود - اصفهان خرداد 92
  • بازدید از روستای کنداب - گلستان خرداد 92
  • آموزش استراتژی شرکت - دفتر مرکزی مرداد 92
  • شرکت در سمینار مدیریت شرکت ها در زمان رکود اقتصادی