_

 فعالیت های فوق برنامه سال 1394

_
  • بازدید از روستای کنداب - بهار سال 1394
  • بازدید از دشت ترکمن صحرا - بهار سال 1394
  • بازدید از نمایشگاه بین المللی ساختمان در دبی big5 - پاییز سال 1394
  • شرکت در نمایشگاه فن آوریهای نوین ساختمانی - اصفهان پاییز سال 1394
  • فراگیری هنر رزمی تایچی چوان - پاییز سال 1394
  • بازدید از جزیره هرمز - پاییز سال 1394
  • بازدید از موزه نقاشی استاد نادری - زمستان سال 1394
  • بازدید از کویر چوپانان - زمستان سال 1394