_

 فعالیت های فوق برنامه سال 1397

_
  • کوه پیمایی گلستان کوه
  • بازدید از پروژه سالن اجلاس
  • بازدید از لاله های وحشی منطقه چهار بازار
  • سمینار لابی گری
  • شرکت در نمایشگاه های فناوری های نوین ساختمانی
  • شرکت در جلسات هیئت مدیره انجمن شرکت های ساختمانی استان اصفهان
  • دیدار از دوستان هنرستان امیرکبیر (دوستان سی سال پیش)