پایدار بسازیم تا پایدار بمانیم.

شرکت بناپرداز سپاهان

شرکت بناپرداز سپاهان با شماره ثبت 23510 در آذرماه 1383 در اصفهان و با موضوع اجرای پروژه های ابنیه، راهسازی وآبرسان به ثبت رسید.
ساختار این شرکت همچون موجودی زنده و دائم در حال تغییر، رو به توسعه و مبتنی بر بازار و مشتری مداری می باشد که با تکیه بر اصل فنی مهندسی سعی در ارائه خدمات ساخت و ساز و اجرای پروژه های عمرانی دارد. این شرکت با تمرکز بر رویکرد چابکی سازمان، از ساختاری منعطف و آگاه برخوردار است. شایستگی محوری این شرکت، اجرا بر اساس مدل های مدیریت پروژه می باشد که منجر به سرعت در اجرا و نهایتا” چابکی سازمان شده است. بیش از 75 درصد پروژه های این شرکت در عین حفظ کیفیت، به هنگام و زودتر از هنگام تحویل شده است. بازترکیب منابع و خلق زنجیره تامین ارزش و ایجاد برند در اجرای پروژها، محور استراتژیک این شرکت می باشد.

این شرکت جزء پیمانکاران ساختمانی اصفهان بوده و در دو دهه گذشته بیش از 20 پروژه در قالب پروژه های صنعتی و ساختمانی اجرا نموده است که مورد رضایت کارفرمایان و سایر ذینفعان همکار بوده است. علاوه بر تمرکز بر مسائل فنی، این شرکت عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیسات اصفهان، عضو کمیته پیمانکاری، خدمات مهندسی و همچنین کمیته ساختمان اتاق بازرگانی اصفهان بوده و در زمینه حل و فصل موضوعات روز در رشته ساختمان، فعالیت های متعدد دارد.

 

_

پلاک بیست

در حال حاضر این شرکت متمرکز بر سیستم ساختمان سازی پایدار ” مبتنی بر اصول توسعه پایدار در اجرای ساختمان ها (Sustainable Construction) “می باشد که در قالب برند پلاک بیست طراحی شده و رو به توسعه قرار دارد. می توان ویژگی خدمات ارائه شده توسط این مجموعه را در چهار عنوان سازگاری با محیط زیست، سادگی، انطباق طرح با محیط و قابلیت ارتباط با کارفرما بیان کرد که بر پایه شایستگی محوری شرکت بوده و خروجی آن کیفیت بنا و عمر مفید ساختمان می باشد.

ساختمان سازی پایدار، احترام به طبیعت است.

_

با ما بیشتر آشنا شوید